แบบฟอร์ม สร.อส.


สามารถ โอนชำระค่าสมัครสมาชิก สร.อส. ได้ที่ ⏬
ชื่อบัญชี “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน”
เลขที่บัญชี “0500 1190 7362” ธนาคารออมสิน

2. ใบสมัคร สมาชิกกองทุนสวัสดิการ สร.อส.

สามารถ โอนชำระค่าสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ สร.อส. ได้ที่ ⏬
ชื่อบัญชี “สหภาพแรงงานธนาคารออมสิน (กองทุนสวัสดิการ มรณกรรม)”
เลขที่บัญชี “0500 1190 7388” ธนาคารออมสิน


3. ใบลาออก สมาชิกสหภาพแรงงานฯ

4. ใบลาออก กองทุนสวัสดิการ สร.อส.

5. แบบคำร้อง รับเงินช่วยเหลือสวัสดิการสำหรับสมาชิก ที่ประสบวินาศภัย

6. แบบคำขอ รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเยี่ยมไข้สมาชิก สร.อส.

📣 สวัสดิการช่วยเหลือค่าเยี่ยมไข้สมาชิก สร.อส. พ.ศ. 2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ✨