Category: ประกาศ/ข่าว สร.อส.

ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน

ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินอันดับที่ 1 [เบอร์ 2 ทีมออมสินของเรา] 4,266 คะแนนอันดับที่ 2 [เบอร์ 3 ทีมคนออมสินรวมใจ] 3,750 คะแนนอันดับที่ 3 [เบอร์ 1 ทีมเสรีชนคนออมสิน] 1,634 คะแนน😊